Balíček mobility - změny pro řidiče

  • DATACHO.cz
  • 30. 04. 2021

8. července 2020 byl přijat balíček opatření v oblasti mobility, který je od 20. srpna 2020 uplatňován. Balíček mobility je rozsáhlou reformou odvětví silniční dopravy v EU.

Týdenní doba odpočinku: Ubytování/přenocování

Běžné týdenní doby odpočinku a každou týdenní dobu odpočinku, která je delší než 45 hodin a která vyrovnává předchozí zkrácenou týdenní dobu odpočinku, je zakázáno trávit ve vozidle. Zaměstnavatel nese všechny náklady spojené s ubytováním mimo vozidlo.

Možnost návratu: Cesta zpět do místa bydliště nebo do provozovny

Každý řidič v přeshraniční dopravě musí mít možnost vrátit se během čtyř týdnů do místa svého bydliště nebo do provozovny podniku. Dopravní společnost musí zajistit řádné plánování a dokumentaci práce řidičů, jakož i předložení příslušné dokumentace na požádání.

Dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku

Řidiči v přeshraniční dopravě mohou mít dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku, pokud během čtyř po sobě jdoucích týdnů čerpali alespoň čtyři týdenní doby odpočinku. Z toho alespoň dvě musí být běžné týdenní doby odpočinku. Dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku musí být zahájeny mimo členský stát, v němž má zaměstnavatel sídlo a řidič bydliště, a vyrovnány před následující týdenní dobou odpočinku.

Překročení denní a/nebo týdenní doby řízení: Cesta zpět do podniku/místa bydliště

Řidiči mohou za mimořádných okolností překročit denní a týdenní dobu řízení až o jednu hodinu, aby se dostali zpět do provozovny zaměstnavatele nebo do místa svého bydliště za účelem čerpání týdenní doby odpočinku, pokud ovšem nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu. Měl-li řidič těsně před překročením doby řízení nepřerušenou přestávku v délce 30 minut, může dobu řízení překročit až o dvě hodiny, pokud míří do provozovny zaměstnavatele nebo místa svého bydliště za účelem čerpání běžné týdenní doby odpočinku. Jakékoliv prodloužení doby řízení musí řidič vyrovnat odpovídající přestávkou společně s dobou odpočinku až do konce třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu a tuto skutečnost zdokumentovat.

Přerušení doby odpočinku:  Trajekty/Železnice

Při doprovodu vozidla přepravovaného trajektem nebo po železnici mohou řidiči za určitých okolností přerušit běžnou denní dobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku, a sice dvakrát po celkovou dobu maximálně jedné hodiny. Během této běžné denní doby odpočinku nebo zkrácené týdenní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici spací kabinu, spací kóji nebo lehátko. Tato výjimka platí pro běžné týdenní doby odpočinku pouze tehdy, trvá-li cesta vlakem nebo trajektem alespoň 8 hodin a má-li řidič během této doby k dispozici spací kabinu.