Jaké doklady musí být ve vozidle?

 • DATACHO.cz
 • 24. 10. 2019

Každý řidič má povinnost s sebou vozit ve vozidle jisté doklady, které musí na vyžádání předložit např. policejní hlídce. Jestliže některý z těchto dokladů mít u sebe nebude, může být sankciován, či jinak právně postihnut.

Níže jsou vypsány dokumenty, které každý řidič u sebe mít musí a dále pak ty dokumenty, které u sebe musí mít za určitých podmínek. Jako poslední jsou zde i uvedeny doklady, které jsou nutné pro autobusovou dopravu.

 

Doklady, které je nutné mít během jízdy ve vozidle

Řidičský průkaz

 • Skupina A2, B a B+E, C1 a C1 + E – od 18 let
 • Skupina C a C + E, D1 a D1 + E – od 21 let
 • Skupina A, D, a D+E – od 24 let

Občanský průkaz

Doklad o zdravotní způsobilosti

Tento doklad je povinen mít u sebe řidič starší 65 let. Prohlídky jsou povinné v 65, 68 letech a následně každé 2 roky.
Řidič skupiny C, D apod., není povinen mít tento doklad u sebe. Tento doklad je uložen pouze u dopravce.

Malý technický průkaz

Zelená karta

Nazýván taktéž jako Doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu.

Doklad o oprávnění k podnikání

 • Koncese – Pro tuzemskou silniční dopravu cizí potřeby
 • Eurolicence – Pro mezinárodní silniční dopravu zboží v rámci EU, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Islandu u vozidel nad 3,5 tuny.
 • Systém certifikace podle 1073/2009 – pro autobusovou přepravu

Záznamy o provozu vozidla za posledních 28 dní

V případě používání analogového tachografu je nutné mít u sebe „kolečka“. V ostatních případech je nutné mít u sebe kartu řidiče.

Doklad o nečinnosti řidiče

Přepravní doklady

 • Nákladní list – Ve dvou vyhotoveních: Jeden doprovází zboží a druhý uchovává dopravce po dobu 2 let od data přepravy.
 • CMR list – Ve třech vyhotoveních: Řidič jej musí mít u sebe při přepravě zásilek za úplatu, jestliže místo převzetí zásilky a jejího dodání leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem Úmluvy CMR.
 • Náložní list – Jedná se o písemné potvrzení objednávky přípravy a převzetí zásilky. Dokládá druh nákladu. Je třeba jej mí u sebe při přepravě v rámci ČR.

 

Další doklady, které je za určitých podmínek mít u sebe

Průkaz profesní způsobilosti

V případě, že nebyla zaznamenána do řidičského průkazu

Vízum

V případě výkonu práce v zemi, kde je třeba mít vízum. Seznam států, kde je vízum třeba je k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Zahraniční vstupní povolení = CEMT

Jsou platná mezi členskými státy Úmluvy CEMT. Existují trvalá povolení na jeden kalendářní rok a krátkodobá povolení na 30 dní.

 • Jednorázová – Platná pro jízdu tam a zpět.
 • Kyvadlo – Pro autobusovou dopravu

Osvědčení řidiče

Pouze pro řidiče, kteří nejsou občany České republiky.

Nájemní smlouva a doklad o zaměstnání řidiče u dopravce

Jedná se o doklad, který musí mít vozidlo, které je pronajaté a řídí jej nájemce nebo jeho zaměstnanci.

Potvrzení o právních předpisech sociálního zabezpečení

Tento doklad vydává ČSSZ. Může jej vyřídit vyslaná osoba, což je zaměstnanec nebo osoba výdělečně činná.

Potvrzení o oprávnění řídit vozidlo

Toto oprávnění musí mít u sebe řidič nákladního vozidla či autobusu v zahraničí v případě, že není uveden jako majitel vozidla.

Přepravované zboží není součástí celního statutu společenství

V tomto případě musí být vystaveny tyto dokumenty:

 • Karnet TIR – doklad, díky kterému lze přepravovat zboží v rámci smluvních států Úmluvy TIR 1975.
 • Karnet CPD – Díky tomuto dokladu je možný dočasný vývoz a dovoz dopravních prostředků.
 • Karnet ATA – Je třeba jej mít u sebe pro dočasný vývoz.
 • Doklad T1, T2

Přeprava nebezpečných věcí, ADR

Blíže tyto dokumenty popisuje příslušná legislativa.

Přepravy odpadů

Dle nařízení 1013/2006 EU a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Přepravy potravin

Všechny povinné dokumenty stanovuje příslušná legislativa.

Kabotáž

Stanovuje nařízení 1072/2009. Kabotážní operace musí být doložené důkazy o dovoz v rámci mezinárodní přepravy a o každé jiné, kterou uskutečnil.

Formulář záznamů o dopravní nehodě

Tento dokument se v autě mít pouze doporučuje.

Doklad o rozměrech

Pravidla pro nutnost mít tento dokument u sebe stanovuje zákon č. 261/2000 Sb., §43a/3. Jestliže nejsou na štítku vozidel M2, M3, N2, N3 nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly a připojeným vozidlem kategorie O2 uvedené rozměry daného vozidla.

Nutné doklady pro autobusovou přepravu

Kromě výše zmíněných je ve vnitrostátní linkové autobusové dopravě nutné mít u sebe:

 • Koncesi
 • Licenci
 • Jízdní řád
 • Tarif
 • Smluvní přepravní podmínky
 • Osvědčení oprávnění k podnikání v MHD

V případě nepravidelné autobusové dopravě je třeba mít u sebe navíc:

 • Objednávka přepravní služby
 • Jízdní list EU
 • Licenci pro mezinárodní autobusovou přepravu cestujících prováděnou pro cizí potřebu (Eurolicence) – musí být vždy
 • Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autobusy mezi členskými státy
 • Jízdní list Interbus – pro příležitostní dopravu mimo EU
 • Povolení – pro přepravu osob mimo EU
 • Doklad o daňové registraci – pouze v některých státec