Pravidla pro nakládání s kartou dílny

  • DATACHO.cz
  • 15. 08. 2019

Pravidla nakládání s paměťovou kartou dílny systému Digitální tachograf – práva a povinnosti držitele karty

Předtím, než začnete používat Digitální tachograf, je třeba, abyste znali všechna pravidla pro používání paměťové karty.

Níže jsou uvedena práva a povinnosti držitele paměťové karty dílny systému Digitální tachograf (dále jen „Karta“).

Karta může být používána jen v souladu s uvedenými pravidly:

  • Za správné používání a fungování karty zcela odpovídá její držitel. Držitel je povinen kartu využívat jen v systému pro digitální tachograf. Činnosti, které může držitel s kartou provádět jsou dále specifikovány v nařízení komise (ES) č. 1360/2002.
  • Za správnost údajů na kartě nese zodpovědnost její držitel – nesmí ji padělat, nesmí ničit zaznamenané a uchovávané údaje na kartě i záznamovém zařízení, nesmí ji poskytnout, ani sdělit PIN jiné osobě. Držitel karty je zodpovědný za jakékoliv její zneužití.
  • Úkony, které by vedly k pozměnění, potlačení nebo zničení uchovávaných nebo zaznamenaných údajů na kartě a záznamovém zařízení jsou přísně zakázány.
  • Každý držitel karty je oprávněn využívat a vlastnit pouze jednu kartu na jedno pověřené pracoviště. Může využívat jen tu kartu, která je vydána na jeho jméno, není vadná a nevypršela ji platnost. V souvislosti s tímto nesmí právnická nebo fyzická osoba (servisní středisko) v souladu s ustanovením kapitoly VI. Nařízení č. 1360/2002 vlastnit paměťovou kartu podniku.
  • Nejpozději do 7 dnů od zjištění nefunkčnosti nebo poškození karty je její držitel povinen tuto skutečnost oznámit a kartu odevzdat na Úřadu obce s rozšířenou působností. Dle potřeby je zde také povinen zažádat o vydání karty nové. Úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti držitele.
  • Nejpozději do 7 dnů od zjištění ztráty nebo odcizení karty je její držitel povinen zažádat o kartu novou. Tato žádost musí být podložena protokolem příslušného úřadu státu, kde ke krádeži došlo. V případě ztráty je nutné doložit čestné prohlášení. Lhůta pro podání této žádosti začíná dnem, kdy držitel karty mohl žádost skutečně poprvé podat – od okamžiku, kdy se o odcizení/ztrátě dozvěděl.
  • Nejpozději do 15 dnů před uplynutím platnosti karty je držitel povinen podat žádost o její obnovení. Následně mu bude vydána karta nová.
  • S kartou musí být nakládáno a uchováváno tak, aby nedošlo k jejímu tepelnému a mechanickému poškození. (např. ve vhodném obalu).