Pravidla pro nakládání s kartou řidiče

  • DATACHO.cz
  • 18. 07. 2019

Práva a povinnosti uživatele při používání paměťové karty řidiče systému tachograf

Odpovědnost za správnou manipulaci a funkčnost karty řidiče

Paměťová karta řidiče systému Digitální tachograf (dále jen „karta řidiče“) může být používána pouze v souladu s přílohou IB Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.

Držitel této karty odpovídá mimo jiné i za její správné fungování a za její správné použití, a to pouze v systému pro digitální tachograf.

Zákaz padělání a ničení údajů

Padělání a ničení údajů z karty řidiče je přísně zakázáno. Držitel karty s ní musí tedy nakládat tak, aby její data nebyla nijak padělána a poničena. To samé platí i pro záznamové zařízení, které data na kartu vepisuje.

Zákaz nebezpečné manipulace s daty

Držitel je povinen s kartou řidiče a záznamovým zařízením manipulovat tak, aby nedošlo k žádné změně, potlačení nebo zničení uchovaných nebo zaznamenaných údajů. Vozidlo, ve kterém řidič používá tuto kartu a záznamové zařízení, nesmí obsahovat žádné zařízení, které by výše zmíněnou manipulaci s daty umožnilo.

Každý řidič má jednu kartu řidiče

Každý řidič smí vlastnit a užívat pouze jednu unikátní kartu řidiče. Ta musí být vydána na jeho jméno, nesmí být vadná a musí být platná. Karta řidiče je nepřenosná na jinou osobu.

Povinnost nahlášení vady na kartě řidiče

Každý držitel karty má povinnost do 7 dnů od zjištění nefunkčnosti nebo poškození karty řidiče danou věc nahlásit a kartu odevzdat na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností.

Jestliže je karta nenávratně poškozena, je třeba podat žádost o vydání nové karty řidiče, kterou obdrží do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Povinnost zažádání o novou kartu po odcizení té stávající

Ztratí-li řidič svoji kartu řidiče, nebo mu byla odcizena, má povinnost požádat o vydání nové do 7 dnů od zjištění této události. Žádost je nutné doložit protokolem o krádeži od příslušného úřadu státu, ve kterém k odcizení došlo. Pokud řidič kartu ztratil, je třeba doložit čestné prohlášení o ztrátě.

Lhůta pro podání žádosti o vydání nové karty začíná ten den, kdy držitel karty mohl žádost fakticky poprvé podat.

Tím se myslí den, kdy se vrátí na základnu, nebo den, kdy se dozvěděl o její ztrátě/odcizení.

Tisk dat v případě poškození/ztrátě/odcizení karty řidiče

Jestliže řidič zjistí, že je jeho karta poškozena/odcizena/ztracena, má povinnost po své jízdě veškerá data o časových úsecích z registrovaného záznamového zařízení vytisknout. K těmto datům dále doplní: číslo karty řidiče, jméno a příjmení, číslo řidičského průkazu, data a svým podpisem.

Vyplnění záznamového listu v případě poruchy záznamového zařízení

Jestliže řidič zjistí, že je jeho záznamové zařízení neschopno dalšího provozu, je povinen vepsat do záznamového listu všechna data o časových úsecích, která nebyla zaznamenána, nebo byla zaznamenána špatně. Do tohoto listu je třeba doplnit číslo karty řidiče a jeho podpis.

Obnovení karty řidiče

Držitel karty je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před koncem její platnosti podat žádost o vydání nové na obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému místu jeho trvalého/přechodného bydliště.

Změna trvalého/přechodného bydliště v jiném státu ES

Řidič, který si změní trvalé nebo přechodné bydliště v jiném členském státu ES má možnost si svoji kartu vyměnit.

Stát, který vydává kartu novou, pošle starou kartu na příslušné orgány státu, který ji vydal. Stát, který vydává novou kartu musí zaslat i zdůvodnění výměny stávající karty a také je zodpovědný za ověření platnosti dané karty. Veškeré náhrady/obnovy/výměny karty jsou zaznamenány do evidence

Povinnost podrobit se kontroly na vyžádání

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 je řidič povinen se řídit pokyny pověřeného kontrolního pracovníka, který jej může také zkontrolovat. Na požádání pověřeného kontrolního pracovníka musí řidič svoji kartu předložit ke kontrole.

Právo kontroly karty řidiče i v jiném členském státu ES

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, resp. 3821/1985 v platném znění má příslušný úřad členského státu ES právo zkontrolovat kartu každého řidiče, který podléhá tomuto nařízení.

Nedodržení jakéhokoliv výše zmíněného bodu je považováno za porušení právního systému České republiky.

Doba platnosti karty

Platnost karty vyprší v první vteřině dne, který je na kartě uveden jako poslední den platnosti.

Př. Platnost karty do 31. 12. 2019. Platnost karty tedy vyprší 31. 12. 2019 v čase 00:00:01 tzn. jednu vteřinu po půlnoci.

Nakládání s prošlou kartou řidiče

Řidič nemá povinnost kartu, která již není platná, odevzdávat nebo jinak znehodnocovat. Dle usměrnění „Factsheet No. 016/2012“ orgánu CORTE Evropské komise se vydáním nové karty stává stará karta automaticky neplatnou. Je zakázáno neplatnou kartu vkládat do záznamového zařízení.