Pravidla pro užívání karty podniku

  • DATACHO.cz
  • 14. 06. 2019

Dodržování nařízení i správná péče

Majitel, nebo chcete-li držitel karty podniku, má za kartu přímou odpovědnost. To znamená, že ručí za její správné fungování a užívání v podniku. Při jejím užívání zároveň musí být dodržována všechna pravidla a další povinnosti, které odpovídají nařízení komise (ES) č. 1360/2002. Mimo jiné karta musí být uchovávána ve správném prostředí a tak, aby nedocházelo k jejímu tepelnému či mechanickému poškození 

Zároveň musí mít uživatel i majitel karty jasný přehled o všech datech, která se na kartě nacházejí. Nesmí dojít ke zneužití dat a data nesmí být předávána třetím osobám. Za jakýkoli únik informací či zneužití karty je odpovědný právě držitel karty. S kartou se pak manipuluje tak, aby nedošlo k úniku, změně či zničení údajů, které karta poskytuje.

Kdo je držitelem karty a co dělat při poškození?

S nijak nepoškozenou, stále platnou kartou, může nakládat pouze takzvaný držitel karty. Držitelem karty je fyzická či právnická osoba, na jejíž jméno byla karta vydána. Podle dalšího nařízení pak tato osoba nesmí vlastnit paměťovou kartu dílny.

Držiteli karty vznikají povinnosti i v případě, že se karta stane nefunkční nebo je poškozena. V takovém případě je nutné tuto kartu odevzdat na úřadu obce s rozšířenou působností a to maximálně do sedmi dnů od zjištění této změny. Na témže místě je možné zažádat o kartu novou, která musí být vydána nejpozději pět pracovních dnů poté, co o ni bylo zažádáno.

Nahlášení na úřadu musí proběhnout také za situace, že je karta ztracena či odcizena. Nejpozději do sedmi dnů od zjištění ztráty karty je nutné zažádat o kartu novou. Žádost musí být doplněna buď o čestné prohlášení, že byla karta ztracena, nebo o protokol o krádeži dané karty. 

V případě, že dochází k ukončení platnosti karty, je držitel povinen zažádat o obnovení platnosti a to nejpozději 15 pracovních dnů před vypršením. Tato žádost se stejně jako všechny předchozí žádosti podává na obecním úřadu.